Hang Liu

Student

PhD Student in Material Science & Engineering

Current

Biography

2020-now, PhD student, KAUST, Thuwal, Saudi Arabia

Selected Publications

1. Hang Liu, Guopeng Qi, Caisheng Tang, Maolin Chen, Yang Chen, Zhiwen Shu, Zheng Han*and Song Liu*. Growth of Large-Area Homogeneous Monolayer Transition-Metal Disulfides via a Molten Liquid Intermediate Process. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 11, 13174–13181.

2. Mao-Lin Chen, Xingdan Sun, Hang Liu (co-first author), Hanwen Wang, Qianbing Zhu, Shasha Wang, Haifeng Du, Baojuan Dong, Jing Zhang, Yun Sun, Song Qiu, Thomas Alava, Song Liu, Dong-Ming Sun & Zheng Han. A FinFET with one atomic layer channel, Nature Communications, 2020, 11, 1205.

Education

B.Eng., Xinjiang University, China, 2017

M.Sc., Hunan University, China, 2020

KAUST Affiliations

Physical Science and Engineering Division

Materials Science and Engineering Program

KAUST Solar Center